MAKALU EXPEDITION 2017

linkedin share button

team
  • Richard (Dick ) Morse
  • Jen Leob
  • Urszula Tokarska
  • Bill cole
  • Donna Gardino 

Guides:

  • Mr. Dawa Tshiri Sherpa (Mt.Makalu 3 Times Summit)

  • Mr. Lhakpa Sherpa  (Mt.Makalu 2 Times Summit)

  • Mr. Lakpa Tenji Sherpa  (Mt.Makalu 2 Times summit)

  • Mr. Pasang Gelje Sherpa  (Mt.Makalu 1 Times summit)